Vindkraften betydelse ökar i takt med att Sverige tar klimatmålen på allvar. Men frågan är vilken effekt utbyggnaden får på förutsättningarna för att driva och utveckla turistföretagande på de platser där vindkraftverken etableras?

Under sommaren 2014 sätts de första vindkraftverken på Glötesvålen upp och en park bestående av 30 vindkraftverk beräknas vara klar senare under hösten samma år. Denna park ligger i ett område med en stor besöksnäring som är beroende av att turister finner området som ett attraktivt besöksmål.

Hur ser besöksnäringen på vindkraftens utbyggnad?
Syftet med denna uppsats är att ta reda på vilka effekter turismnäringen ser av denna byggnation, hur turisterna kan tänkas reagera på denna samt om det finns skillnader mellan näring och besökare i denna fråga. Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med turistnäringen i området samt en kvantitativ enkätundersökning bland besökare. Studier som behandlar en likartad problematik används som referenser och källor i jämförelse med de egna resultaten.

Viss överdrift
Delar av turistnäringen i området är oroliga över att en vindkraftpark kommer att leda till ett minskat besöksantal i området på grund av att området inte längre kommer uppfattas som lika genuint och opåverkat. Besökarnas inställning till vindkraftverk i området är inte fullt lika negativ som de andra studierna visar att de borde vara, vilken kan visa på att effekterna i området som helhet är något överdrivna. Däremot kan de fortfarande slå hårt mot den enskilde turistföretagaren.

Kandidatuppsats: Vindkraftverks effekter på turism i fjällmiljö : Fokus på vindkraftparken på Glötesvålen – 2014.
Mittuniversitetet/Avdelningen för turismvetenskap och geografi
Författare: Emil Sundin

Läs hela uppsatsen här: Vindkraftverks effekter på turism i fjällmiljö : Fokus på vindkraftparken på Glötesvålen

Share →