Med en allt mer tilltagande global konkurrens mellan regioner och destinationer blir attraktioner som är förankrade i en lokal kultur, en allt viktigare aspekt när turisten väljer resmål. Kulturarvet är en betydande resurs för turismen, och måltiden är en bärare av vårt kulturarv.

Måltidens betydelse – Måltiden har stor betydelse för själva turistupplevelsen. Hela 30% av sin budget lägger i genomsnitt den enskilde besökaren på just mat.

En pedagogisk och givande förklaring till begreppet ”mathantverk” från Eldrimner hittar du här.

Då maten stimulerar flera av människans sinnen så är det också de som stannar kvar längst i minnet efter en resa, på både gott och ont. På så sätt kan en god måltidsupplevelse skapa trevliga associationer till en plats och bygd. På samma sätt kan en vistelse som slutat i magsjuka, sätta spår som i lusten att spendera pengar på en plats för mycket lång tid.

Svenskt restaurangkunnande har internationellt ett gott rykte vilket visar sig i de förväntningar som inkommande turister ofta har. Detta ger oss goda möjligheter att bygga bra och lönsamma upplevelser kring mat. Men det ställer samtidigt krav på våra förväntade upplevelser.

I globaliseringens kölvatten har Sverige i många avseenden gått ifrån att vara råvaruleverantör till att allt mer fokusera på den förädlade slutprodukten. I detta är själva råvaran bara en liten del. Upplevelsernas samhälle

För att skapa och upprätthålla ett högt förädlingsvärde här avseende måltidsturismen, är det viktigt med ett nära och innovativt samarbete mellan både företag och offentliga aktörer – Samverkan är nödvändigt

Rätt hanterat, är måltiden dessutom en god grund för både image och varumärke för en destination – Måltiden som destinationssymbol

En viktig del av matturismen är den bakomliggande kulturen, dess traditioner och historia. Väl förpackat utgör detta en god och passande berättelse till den mat som förädlas och erbjuds på platsen – Källor till den goda berättelsen

Läs mer på – Upplevelserna, turismen och måltiden. En nätbaserad kompetensutveckling via Mittuniversitetet i Östersund. Foodspotting

I USA hittar man Foodspotting där man som gäst lägger upp bilder på restaurangmat. Hemsidans pay off är The Best Food And Where To Find It. Det är alltså en visuell lokalbaserad guide där man enkelt hittar läckerheterna.

Intressanta aktörer Föreningen Eldrimner är ett nationellt resurscentrum för mathantverk.  – nyhetsbrevrapporter/publikationer

Vinkällan arrangerar utbildningar för branschfolk.

Grythyttans bartenderskola erbjuder kortkurser för dig som vill förkovra dig bakom bardisken.

Måltidsturism – ett intressant tv-inslag om forskning på måltidsturism. Göteborgs Universitet.

MåltidsRiket – en förening i Grythyttan som vill bygga broar mellan näringsliv, forskning och marknad.

LivsTek – Centrum för praktisk livsmedelsteknik

Tidningen Restauratörens länksamling hittar du här.

Projekt och forskning

MAT2011 var ett matevent i Växsjö september 2011.

På Eldrimners webbplats finns en bra sammanställning över pågående regionala matprojekt i Sverige.

Framtidsbygd Måltid – Nya Marknader – Upplevelseturism.

Ett spännande projekt inom måltidsturism. Mat & upplevelser i Sydöstra Sverige är ett spännande projekt som syftar till att utveckla maten som en del av upplevelsen.

Den svenska turistmåltiden – en internationell bild av mat och måltider 2010. En rapport baserad på intervjuer med måltidskunniga personer, främst journalister, i de åtta länder som är viktigast för Sveriges turistexport. Intervjuerna visar att vikten av kombinationen mellan turism och måltid växer mycket snabbt. Tillväxtverket

Fältstudie av måltidsturism – en avgränsad studie över måltidsturismens olika moment 2004. En bra publikation från Tillväxtverket som ger en god inblick i begreppet Måltidsturism.

Västsvenska Turistrådets satsning på måltidsturism heter – Västsvensk Mersmak

Näring för magen eller själen? – om svensk måltidsforskning 1980 – 2003. Måltidsakademiens skriftserie.

Dokumentation från seminariet – Lokal mat och turism 2004. Tillväxtverket

Lokal mat, 2010 – Rapport från forskningsprojektet ”Exploring Local Food Resources in the Nordic Countries”

Lokal mat och turism 2004 – dokumentation från ett seminarie av ETOUR

Att utveckla turistmåltiden – Detta är rapporten från det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Den goda resan” som genomfördes av ETOUR 1999 – 2001. Projektet fokuserade på kopplingen mellan turism och måltider samt hur man inom svensk turistnäring arbetar med måltiden som tema. ETOUR 2001. Tanka ner hela delrapporten här

Tysk smak för svensk mat: en beskrivning av tyska turisters efterfrågan på svensk mat och matupplevelse – 2008. Kandidatuppsats. Högskolan i Kalmar.

\Per Lejoneke