Idrottsturismen är den snabbast växande sektorn i den internationella resebranschen. Även i vårt land har en påtaglig expansion skett, med en mängd nya aktörer och erbjudanden. Utvecklingspotentialen bedöms dock vara fortsatt mycket stor, såväl lokalt som nationellt. Bollen är din!

Det finns flera klassificeringar av begreppet idrottsturism. Ofta tillämpas en indelning i Hard Sports Tourism och Soft Sports Tourism.  

Hard Sports Tourism syftar på de personer som besöker eller deltar i elitidrott, till exempel Olympiska spel, Världsmästerskap, F1 Grand Prix.  Vanligen inkuderas även nationella och regionala mästerskap.

Soft Sports Tourism avser de turister som reser för att idka motionsidrott eller friluftsliv, exempelvis vandring, turåkning och kanotpaddling

En annan vitt spridd tolkning av begreppet idrottsturism delar in detta i tre underkategorier:

Idrottsevenemangturism är besök för att att uppleva idrott. De klarast lysande exemplen på detta är de olympiska spelen och värlsmästerskapen i de större idrotterna, evenemang som lockar ofantliga mängder turister från hela jordklotet.

Aktiv idrottsturism gäller endast de personer som själva deltar i en idrottstävling.

Idrottsturism med inriktning mot sportstjärnor och nostalgi omfattar besök vid berömda idrottsanäggningar samt möten med kända idrottsutövare.

En mycket intressant del av idrottsturismen utgörs av de många träningsläger som arrangeras inom i stort sett alla idrotter. Sverige besitter här ett flertal goda grundförutsättningar för vidare internationell positionering. Redan idag väljer många långväga elitidrottare att förlägga sina träningsläger till vårt land. Vårt synnerligen varierade klimat gör att detta gäller både sommar- och vinteridrott.

Även inom den svenska idrottsrörelsen arrangeras mängder av träningsläger, varav de flesta sker inom Sveriges gränser. Detta gäller numera inte bara elitidrotten utan även stora delar av motions- och ungdomsidrotten. Här framträder således en särdeles spännande nisch, med plats för fler aktörer, inte minst på mindre orter och på landsbygden.

Projekt

På flera håll i landet intensifieras just nu satsningarna på idrottsturism. Ett exempel är Hofors i västra Gästrikland, där det bedrivs ett treårigt Leaderprojekt i samarbete mellan kommun, föreningar och näringsliv, med det övergripande syftet att öka idrottsturismen i kommunen. Läs mer på Hofors kommuns webbplats samt artiklarna i All Sport & IdrottArbetarbladet och Gefle Dagblad.

Mässor

Idrottsturismens snabba tillväxt märks så klart även på turismmässorna, där allt fler – såväl större som mindre aktörer – profilerar sig inom detta tema.

WSDE Sport Tourism Expo – The Global Market Place for Sport Tourism, den hittills enda årliga globala mässan på temat idrottsturism, arrangerades för första gången 2010.

Vidare läsning

En bred orientering i ämnet erbjuds i boken Sports Tourism – Participants, Policy and Providers av Mike Weed och Chris Bull. Här diskuteras idrottsturismen som socialt, ekonomiskt och kulturellt fenomen, härrörande från det unika samspelet mellan aktiviteter, människor och platser.

Professor Weed är också mannen bakom boken Olympic Tourism, som utforskar sambanden mellan turism och de olympiska spelen.

Sajterna för de nästkommande Olympiska spelen, Sochi 2014 och Rio de Janeiro 2016, visar konkret vilken central del av arrangemangen turismen utgör.

I det välskrivna och lärorika brittiska magasinet Sport & Tourism (JS & T) behandlas det mångbottnade förhållandet mellan idrott och turism i artikelform. Det uttalat tvärvetenskapliga anslaget borgar för intressanta, och ibland oväntade, infallsvinklar. Utkommer fyra gånger per år.

Att en allt tydligare sammankoppling mellan idrott och turism sker både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt understryks genom t.ex. följande två alster:

Åke Kahlbom, Anita Gandå, Patrik Oscarsson : Idrottsturism på landsbygden : Projektslutrapport, Gotlandsidrotten, 2005

Jonas Gustafsson : Idrottsturism : Med fokus på Världsmästerskapen i fotboll : C-uppsats i Turism, Karlstads universitet, 2006