EKOTURISM

Som en reaktion på den negativa miljöpåverkan som ofta följer i turistens fotspår har en ekologisk turism vuxit fram. Det grundperspektiv som förmedlas är att de turistiska aktörerna ska vara medvetna om och ta ansvar för hur deras aktiviteter påverkar miljön. Detta gäller både den natur och den kultur som berörs.

Rätt tillämpad kan ekoturism vara både miljöförbättrande, upplysande och vinstgivande.

Begreppet har med åren fått en mängd olika tolkningar. The International Ecotourism Societys definition lyder: ”Ekoturism är ansvarsfullt resande som bidrar till skyddet av naturmiljöer och till lokalbefolkningens välbefinnande”.

Följaktligen har också de ekoturistiska arrangemangen ofta de uttalade syftena att uppbringa medel för naturvård och att gynna lokalsamhällena.

Den typ av aktiviteter som särskilt förknippas med ekoturism bedrivs såklart i det gröna, men även i urbana miljöer sker det numera en del ekoturismklassade arrangemang, främst i form av kulturbesök.

Det finns idag en mängd goda exempel på hur ekoturism bidrar till en hållbar utveckling. Ett närliggande sådant är det ekoturistiska arbete som bedrivs för att visa och värna de unika natur- och kulturvärdena i Sapmi.

På naturvårdens område har ekoturism visat sig kunna göra positiv skillnad för både enskilda arter och hela biotoper. Att bergsgorillorna ökat i antal är till betydande del resultatet av målinriktade ekoturismsatsningar.

Ett klassiskt exempel på ekoturism är djursafari, som i sina bästa former bidrar både till att naturen bevaras och till att lokalbefolkningen får en inkomstkälla.

Ekoturismen växer globalt sett med 10-15% årligen, vilket gör den till en av turismbranschens allra mest expansiva sektorer. Att ekoturismen har bidragit till en positiv utveckling för en mängd olika natur- som kulturmiljöer betyder dock inte att den är en rakt igenom oproblematisk företeelse. Ett flertal kritiska studier har genom åren publicerats på temat. Dessa har bland annat kunnat visa på exempel när begreppet grovt missbrukats, med omfattande skadegörelse som följd.

En annan aspekt som ofta lyfts fram i debatten är att vinsterna på sina håll i hög grad tillfaller utländska företag och investerare, istället för att i första hand återinvesteras i den lokala ekonomin och miljöskyddet. En problematik som är särskilt svårhanterlig i ekonomiskt svaga områden.

Sverige i bräschen

Sverige är ett mycket spännande land att befinna sig i för den som vill starta ekoturistisk verksamhet. De många naturtyperna, det utbredda naturintresset och allemansrätten bildar tillsammans helt unika förutsättningar för detta. Även i ett internationellt perspektiv har ett flertal svenska aktörer gått i bräschen, bland annat när det gäller utveckling och implementering av kvalitetsmärkningssystem.

Vidare information och inspiration på nätet

Svenska Ekoturismföreningen är en icke-kommersiell, politiskt oberoende organisation som verkar för att främja ekoturismen både i Sverige och internationellt. Bland annat bedrivs ett omfattande arbete för att underlätta ekoturistisk samverkan mellan nyckelaktörer såsom näringsidkare, lokalbefolkning, markägare, forskare och myndigheter.

Inom svensk ekoturism är Naturens Bästa det klart mest använda kvalitetsmärkningssystemet. Naturens Bästa lanserades redan 2002, som det första nationella kvalitetsmärket för ekoturism på Norra halvklotet. Systemet har utvecklats i ett brett samarbete mellan resenäringen, markägar- och naturskyddsintressen, ideella organisationer, myndigheter, företag och institutioner.

Svanen är Nordens officiella miljömärke. Det drivs på uppdrag av de nordiska regeringarna, utan bransch- eller vinstintresse. Av de tusentals Svanenmärkningar som gjorts i vårt land återfinns en hel del inom turismbranschen, t.ex. på hotell och restauranger.

En blick på våra grannländer visar att inte minst Norge ligger i framkant vad det gäller ekoturism. Bland annat har stiftelsen Miljøfyrtårn utvecklat ett välfungerande miljöcertifieringsprogram för både näringsliv och offentlig sektor.

Ett särskilt inspirerande norskt exempel på framgångsrik ekoturism är de valsafaris som arrangeras i Vesterådalen. En mycket professionell verksamhet som lockar naturintresserade besökare från hela världen.

The International Ecotourism Society (TIES) är världens största och äldsta internationella ekoturismförening. Bedriver bland annat ett omfattande utbildnings- och opinionsbildningarbete.

EcoTour Directory är en online-resurs för resenärer med intresse för ekoturism. Erbjuder en omfångsrik webbkatalog med erkoturismrelaterade restips över hela världen.