För svensk besöksnäring utvecklas ett kvalitets- och hållbarhetssystem som går under namnet Hållbar Besöksnäring. Inom ramarna för det systemet ska en nätbaserad utbildning tas fram. Men hur bör man tänka för att uppnå bästa tänkbara resultat?

En framgångsrik nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring ställer höga krav. Dels på det didaktiska planet, dvs hur struktureringen och planeringen av lärandet ska gå till, och dels på det organisatoriska planet, dvs hur en utbildning bäst bör föras in på ett företag. Syftet med denna studie är att öka förståelsen för vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid framtagandet av en nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring. Undersökningen genomfördes på tre vandrarhem i Stockholm med omnejd.

Både verksamhetschefer och personal deltog i undersökningen. Verksamhetscheferna intervjuades och fick svar på frågor i en enkät. Personal deltog i en workshop. Resultatet pekar på att en utbildning behövs för att kvalitetssystemet ska lyckas. Efteratt resultatet presenterats följer en analys och diskussion varifrån ett antal slutsatser och rekommendationer härleds för en lyckad utveckling av en nätbaserad utbildning inom kvalitet och hållbarhet för vandrahem. Dessa lyder i sin sammanfattning att:

Utbildningen bör innehålla en till stor del sociala moment

utbildningen bör främja kritisk reflektion i samarbete med andraUtbildningen bör vara ytterst relevant för varje deltagare

Det ska finnas en gemensam del som är lika för alla i kvalitetssystemet

Ett gott ledarskap är av yttersta vikt vid införandet

Utbildningen bör åtföljas av tillräckling implementeringsinformation

Ett nätbaserat forum bör upprättas som komplement till utbildningen

Masteruppsats: Nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring – 2013
KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)
Författare: Lars Brickstad

Läs hela uppsatsen här: Nätbaserad utbildning för en hållbar besöksnäring

Share →