Vilken betydelse har immateriellt värdeskapande för turism och destinationsutveckling?

Kandidatuppsats: Mot destinationer i världsklass: från materiella till immateriella värden inom destinationsutveckling och Strategi 2020: En forskningsöversikt om hur immateriella värden kan göra destinationer konkurrenskraftiga – 2013
Institution: Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande, programmet för Upplevelseproduktion.
Författare: Josefin Enström; Amanda Rex

Studien berör destinationsutveckling, Strategi 2020 samt de immateriella värdena inom upplevelseproduktion. Strategi 2020 är framtagen av Svensk Turism AB som ett underlag för destinationer att arbeta med. Bakgrunden till studien grundar sig i upplevelsesamhällets utveckling och upplevelseekonomin. Vi har identifierat att människorna i upplevelsesamhället idag kräver mer än basbehoven och de materiella värdena samtidigt som konkurrensen ökar för destinationer i och med globaliseringen och urbaniseringen. Det krävs därmed att destinationer identifierar unika erbjudanden genom immateriella värden som adderar mening till människors liv och tillfredsställer deras behov.
Syftet med studien är att undersöka om svensk besöksnäring kan gynnas av immateriella värden för att i destinationsutvecklingssyfte nå Strategi 2020. Genom en kvalitativ forskningsöversikt som är gjord med ett positivistiskt förhållningssätt och en deduktiv ansats har vi svarat på studiens forskningsfrågor.
Vi har genom ett urval av teorier kommit fram till vårt resultat som presenterar sex upplevelseproduktionsteorier som alla berör de immateriella värdena. Teorierna har var och en analyserats där resultatet visar att fem av teorierna skulle kunna appliceras på teorin The Six Senses. De teorierna, tillsammans med turismens och destinations-utvecklingens övergripande begrepp åka, bo, äta och göra har formats som ett verktyg för aktörer inom destinationsutveckling. Vi identifierar därmed att destinationsutveckling kan gynnas av immateriella värden.

Studien genomförs som ett examensarbete för en filosofie kandidatexamen inom programmet för Upplevelseproduktion vid Luleå tekniska universitet.

Läs hela uppsatsen här: Mot destinationer i världsklass: från materiella till immateriella värden inom destinationsutveckling och Strategi 2020: En forskningsöversikt om hur immateriella värden kan göra destinationer konkurrenskraftiga

Share →