En forskarrapport(U 2005:26) Robert Pettersson ETOUR

”Turismen utgör för samerna inte enbart en potentiell inkomstkälla och en möjlighet att bo kvar på sina hemorter, utan den erbjuder även tillfällen att sprida information om samer och samisk kultur.

Denna utvecklingsmöjlighet uppmärksammades av ETOUR i ett tidigare projekt, som ingick i regeringens informationssatsning för att öka allmänhetens kunskap om samer.”

 Läs mer här: Intressanta mötesplatser mellan samer och allmänhet eller gå direkt till rapporten här.

Tagged with →  
Share →