Sverige har antagit tuffa mål om en fördubblad besöksnäring till 2020, men hur samspelar detta med samtida krav på hållbar samhällsutveckling?

Kandidatuppsats: Hållbar utveckling + turism = sant? Intressen inom projektet Exportmogen destination i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle – 2013
Institution: Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle
Författare: Clara Montalba

Denna uppsats undersöker om, och i så fall hur, projektet Exportmogen destination i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle lyckas kombinera besöksnäringens mål fördubblad turism mellan 2010 och 2020 med biosfärområdets mål, bland annat hållbar samhällsutveckling och hållbar biosfärekonomi.

Syftet är att studera hur nyckelpersoner i projektet förhåller sig till hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt, som får representera de två övergripande intressena i området. Förhållandet mellan de två intressena belyses med hjälp av frågeställningar rörande hållbar utveckling och dess position jämfört med ekonomisk tillväxt, möjligheter och utmaningar i området samt samsyn kring områdets mål gällande turismutveckling. Undersökningen genomförs i form av kvalitativa intervjuer med nyckelpersoner och en deskriptiv dokumentanalys av de centrala dokumenten.

Resultaten visar att båda intressen ses som viktiga och förenliga, trots att flera möjliga intressekonflikter också antyddes i materialet. Samtidigt råder stor osäkerhet gällande vad biosfärtanken faktiskt är eller kan vara. Eftersom den anses vara den viktigaste resursen för turismutveckling i området behöver det vara klart för alla inblandade. Inför det fortsatta arbetet rekommenderas därför att biosfärtanken förtydligas och sprids till samtliga aktörer som arbetar med turism. Därigenom skulle det framkomma om en kombination av de två studerade målen är möjlig inom projektets ramar och i så fall vilka utsikter den har. Oavsett hur biosfärtanken utformas behöver frågan om känsliga eller begränsade resurser uppmärksammas, särskilt eftersom tankarna kring turismens nyttjande och påverkan på dem inte är samstämmiga.

Läs hela uppsatsen här: Hållbar utveckling + turism = sant? Intressen inom projektet Exportmogen destination i biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle

Share →