Hur bygger det enskilda företaget bäst in upplevelser i sin verksamhet? Hur ser förutsättningarna ut och hur bör man tänka?

Kandidatuppsats: Från gårdsbutik till upplevelse- En studie om hur företag på landsbygden skapar upplevelser kring sin verksamhet – 2014
Institution: Lunds universitet/Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap
Författare: Alexandra Sundell; Isabell Davidsson; [2014]

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag arbetar med att skapa upplevelser kring sin verksamhet. Vi vill belysa vilka förutsättningar som finns för små företag på landsbygden att arbeta med upplevelser och vilken betydelse företagarna har i iscensättandet av upplevelser. Det vi vill bidra med är kunskap ur ett företagsperspektiv om hur och varför upplevelser skapas på ett visst sätt inom landsbygdsbaserad besöksnäring.

Metod: En kvalitativ studie med ett abduktivt tillvägagångssätt. Djupintervjuer med småföretagare på landsbygden samt observation av verksamheterna.Slutsatser: Alla de företag vi studerat säljer i grunden en produkt men alla menar att de även säljer en upplevelse. Upplevelsen iscensätts på olika sätt men tre nyckelord i skapandet är kunskap, värdskap och medskapande. Alla företag arbetar aktivt med att stimulera synen, några med att stimulera doft och smak och det de minst fokuserar på är hörsel och känsel. Det som avgör hur de arbetar med sinnen är företagarnas kunskap och medvetenhet samt förutsättningar. Ett aktivt upplevelseskapande menar vi har att göra med de som ligger bakom verksamheten, företagarna. Det är genom dem vi kan skapa en förståelse för varför upplevelser skapas på ett visst sätt. Studien styrker inte tidigare forskning som menar att entreprenörer på landsbygden ofta är outbildade och saknar erfarenhet, då vår studie visar det motsatta. Det som stimulerar utvecklingen av upplevelser på landsbygden är utbildning och intresse och entreprenörskap tenderar att stagnera med en stigande ålder. Vidare styrker inte studien teorier om att det finns många utmaningar med att verka på landsbygden. I våra studerade fall är landsbygden en förutsättning i upplevelseskapandet.

Share →