Hur ser förutsättningarna ut för besökscenter i Uppåkra som förena forskning, förmedling och upplevelseturism?

Masteruppsats: Att använda en plats. Arkeologi, förmedling och besöksnäring i framtidens Uppåkra. – 2010
Institution: Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia
Författare: Anna Rasmusson

I Uppåkra vill Staffanstorps kommun, med stöd från framförallt Region Skåne och LUHM, uppföra ett besökscenter som ska förena forskning, förmedling och upplevelseturism. Inom stiftelsen UAC finns stora ambitioner att göra Uppåkra känt nationellt och internationellt, men än så länge har engagemanget en tydligt regional karaktär. Motioner till riksdagen om att avsätta statliga medel till verksamheten har hittills inte fått något gensvar. I planerna för UAC används inte bara fynden och deras historia, utan även den spänning som många förknippar med arkeologiskt fältarbete. Idag är två mindre gravhögar det enda som finns kvar av boplatsen ovan mark. Detta är troligtvis en anledning till att planerna för Uppåkracentret är kraftigt fokuserade på fortsatta arkeologiska utgrävningar.

Uppåkras styrka är att under de oansenliga åkrarna ligger större delen av den långvariga centralplatsen fortfarande orörd. De fortsatta utgrävningarna anses alltså ha ett stort upplevelsevärde för besökare.
För boende i regionen förväntas Uppåkra få en identitetsförstärkande funktion. För
kommunen är satsningen också ett sätt att profilera sig i regionen. Det återstår emellertid att se om det verkligen blir något arkeologiskt center i Uppåkra.

Det finns fortfarande problem och oklarheter att lösa. Stiftarna själva har sagt att ekonomiskt stöd från staten är nödvändigt om man ska kunna satsa långsiktigt, men intresset har på statlig nivå varit svalt. Samtidigt ställer sig Institutionen för arkeologi och antikens historia direkt negativa till en flytt av någon del av universitetets verksamhet till Uppåkra, LUHM:s Kulturarvsbank inkluderad. Museets chef Per Karsten ser däremot gärna en flytt av föremålen. Något beslut i frågan har universitetet inte tagit.

Avslutningsvis kan jag konstatera att de planer och andra dokument som utgjort
uppsatsens källmaterial visat prov på ett aktivt kulturarvsbruk från flera intressenters sida. Det har emellertid varit en svår utmaning att försöka ge en komplett bild av ett ärende som ännu inte är avslutat.

Läs hela uppsatsen här: Att använda en plats. Arkeologi, förmedling och besöksnäring i framtidens Uppåkra.

Share →